De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs plaatst enkele kritische kanttekeningen bij het concept van de Algemene Leidraad Wwft en Sw 1977.

De tweede zin van de tweede alinea luidt: “Ten aanzien van
de mogelijkheid om een vereenvoudigd cliëntenonderzoek te verrichten, zullen
niet langer typen cliënten worden aangewezen ten aanzien waarvan met een
vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan worden volstaan.” De NOB gaat er van uit
dat hier bedoeld wordt dat de wetgever geen typen cliënten zal aanwijzen voor
vereenvoudigd cliëntenonderzoek. De NOB adviseert dit ter voorkoming van
misverstanden duidelijker te maken.

Wie is cliënt

De tweede zin van de eerste alinea luidt: “In de gevallen dat het (meteen) duidelijk is dat de cliënt ten behoeve van een andere persoon handelt, wordt ook die andere persoon als cliënt aangemerkt.” De NOB vindt het gebruik van het woord “ook” hier principieel onterecht en in ieder geval niet passen bij doel en strekking van de wet. Als de “cliënt” (duidelijk) niet voor zichzelf optreedt, maar voor een ander is die zogenaamde “cliënt” geen cliënt, maar een vertegenwoordiger van de cliënt. De NOB (en ook andere beroepsorganisaties van belastingadviseurs en accountants) gaan al sinds jaar en dag uit van een materieel cliëntbegrip: de cliënt is degene voor wie de instelling de werkzaamheden feitelijk uitvoert oftewel de partij die daar materieel belang bij heeft. De NOB vraagt nader uit te leggen wat wordt bedoeld met “indirect vertegenwoordigen”? Dat zal voor veel lezers niet duidelijk zijn.

Actueel houden gegevens cliëntenonderzoek

Gesteld wordt dat een Wwft-instelling cliëntgegevens
periodiek dient te actualiseren. De wet eist dat de instelling redelijke
maatregelen neemt om gegevens actueel te houden. Voor een instelling die niet
voortdurend diensten levert aan een bepaalde cliënt, is het niet zinvol de
gegevens periodiek te actualiseren.

UBO-register

Na de inwerkingtreding van de Implementatiewet registratie
uiteindelijk belanghebbenden hebben vennootschappen en andere juridische
entiteiten 18 maanden de tijd om het UBO-register te vullen. De NOB gaat er van
uit dat het niet de bedoeling zal zijn dat instellingen gedurende deze 18
maanden discrepantie tussen het nog lege register en hun eigen informatie over
UBO’s van een cliënt moeten melden aan de Kamer van Koophandel. De NOB
adviseert dit op te nemen in de Algemene Leidraad.

Training, opleiding en kwalificaties

In de eerste alinea staat: “Hoewel partners van een advocatenkantoor niet als werknemer van een Wwft-instelling zijn aan te merken, geldt deze verplichting ook voor hen.” De NOB merkt op dat dit niet alleen opgaat voor partners van een advocatenkantoor, maar ook voor partners van kantoren van andere beroepsbeoefenaren, zoals partners van belastingadvieskantoren.

Meer informatie: NOB, 12 februari 2020

Lees meer: NOB: Algemene Leidraad Wwft nog onduidelijk (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

NOB: Algemene Leidraad Wwft nog onduidelijk
Getagd op: