Voor de aangifte verhuurderheffing over tijdvakken die op of na 1 januari 2020 zijn aangevangen is gebruik van het nieuwe portaal MijnBelastingdienst Zakelijk verplicht. De Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (Regeling EBV) is hierop aangepast.

Via het portaal MijnBelastingdienst Zakelijk kunnen aangiften verhuurderheffing worden ingediend met inlogmiddelen die voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de eIDAS-verordening. Thans voldoet alleen eHerkenning daaraan. Natuurlijke personen zijn overigens niet verplicht om gebruik te maken van eHerkenning. Voor hen blijft het op het nieuwe portaal dus mogelijk om in te loggen met DigiD. Reden daarvoor is dat DigiD geldt als een overheidsbreed geaccepteerd inlogmiddel voor natuurlijke personen. Voor groepen voor wie het onmogelijk is om langs elektronisch weg een aangifte verhuurderheffing in te dienen is een papieren aangifte beschikbaar.
Naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State van 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3572 ((NTFR 2019/1403)) is de bestaande praktijk van het uitsluitend digitaal verzenden van herzieningsbeschikkingen ter zake van voorschotbeschikkingen in het toeslagendomein gecodificeerd.

Meer informatie: Regeling van 25 juni 2020, nr. 2020-0000013321, Stcrt. 2020, 35012

Lees meer: Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst gewijzigd voor aangifte verhuurderheffing (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst gewijzigd voor aangifte verhuurderheffing
Getagd op: